Odborné semináře
 |   Seznam seminářů
 |   Nové semináře
 |   Zasílání newsletterů
 |   Vnitrofiremní vzdělávání
 |   Katalog ke stažení
 |   Průběh a informace o seminářích
 |   Témata, která postrádáte
 |   Ohlédnutí za akcí
 |   Obchodní podmínky

POTŘEBUJETE PORADIT ?
VOLEJTE: 317 705 010
PIŠTE: dotazy@actill.cz

Všeobecné obchodní podmínky

pro vzdělávací akce a prodej služeb s nimi souvisejícími společnosti Actill s.r.o., Poříčí nad Sázavou

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky vydané v souladu s ustanovením obchodního zákoníku (dále jen "PODMÍNKY") upravují právní vztahy vznikající mezi: obchodní společností Actill s.r.o., se sídlem v Poříčí nad Sázavou 374, 257 21, IČ: 281 66 132 na straně jedné (dále jen "prodávající") a fyzickou nebo právnickou osobou, na straně druhé (dále jen "kupující").

1.2. PODMÍNKY jsou nedílnou součástí všech kupních smluv, které budou mezi smluvními stranami uzavřeny.

1.3. Zasláním závazné objednávky prodávajícímu vyjadřuje kupující s těmito podmínkami svůj bezvýhradný souhlas.

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je vývoj, organizace a poskytování školících služeb formou odborných seminářů, tréninků, konferencí a workshopů se zajištěním podpory při implementaci tréninkových programů (dále jen "služeb") závazně sjednaných mezi prodávajícím a kupujícím v kupní smlouvě včetně všech příloh této smlouvy.

3. Způsob uzavření kupní smlouvy, kupní cena služeb

3.1. Kupní smlouva je uzavřena na základě závazné objednávky /návrhu Kupní smlouvy/ kupujícího a jejího potvrzení prodávajícím. Objednávka může být doručena prodávajícímu prostřednictvím webových stránek, e-mailem, telefonicky, faxem, dopisem. Objednávka je vždy pro kupujícího závazná.

3.2. Objednávku Vám potvrdí náš zákaznický servis nejpozději do 3 dnů od přijetí objednávky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. V případě Vašeho přání o potvrzení objednávky písemně poštou nebo jiným způsobem, prosím, uveďte toto na objednávku.

3.3. Cena uvedená u každé ze služeb na webových stránkách prodávajícího nezahrnuje DPH. Pokud není písemně sjednána cena jiná, představuje platnou kupní cenu služeb pro uzavření kupní smlouvy v daný den.

3.4. Po potvrzení objednávky obdržíte v následujících dnech zálohovou fakturu, kterou Vám zašle zákaznický servis elektronicky.

3.5. Cena služeb nezahrnuje případné náklady na ubytování účastníků v hotelu, které budou účtovány na faktuře zvlášť.

3.6. Ceny „služeb“ uskutečněných v místě konání kupujícího budou sjednány na základě písemné poptávky a specifikace kupujícího.

4. Platební podmínky

4.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za objednané služby včetně případného dopravného, nákladů na ubytovací služby, přirážek a DPH.

4.2. Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto variant způsobu úhrady:

  • 100 % záloha včetně DPH předem (na základě zálohové faktury prodávajícího)
  • v hotovosti v místě konání akce
  • *bankovním převodem na základě faktury vystavené po poskytnutí objednaných služeb – *platí pouze pro služby uskutečněné v místě konání kupujícího viz bod 3.6.

4.3. Účast na semináři / tréninku je možná pouze po zaplacení účastnického poplatku.

4.4. Daňový doklad k uhrazenému semináři Vám vystavíme po uhrazení zálohové faktury a následně posíláme elektronicky nebo na vyžádání poštou.

4.5. Není-li po vzájemné dohodě stanoveno jinak, je vydaná faktura splatná do 14 dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.

4.7. Zadržení platby nebo krácení platby z důvodů protipohledávky není přípustné, nebylo-li písemně dohodnuto jinak.

5. Úrok z prodlení

5.1. Pro případ prodlení při úhradě závazků vznikajících mezi prodávajícím a kupujícím se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení platby nebo plnění.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Prodávající může od kupní smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že kupující je v prodlení s úhradou zálohy více než 10 dnů po dohodnutém termínu, v případě hrubého porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.

6.2. Prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy musí být provedeno písemně a musí v něm být uveden důvod odstoupení. Doručením prohlášení se smlouva ruší.

6.3. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy se tento zavazuje uhradit ve prospěch prodávajícího smluvní pokutu ve výši 15 % ze sjednané kupní ceny dodávky, a to nejpozději do 10 dnů od odstoupení od smlouvy.

6.4. V případě stornování kupujícího účasti na semináři platí storno podmínky prodávajícího:

  1. V případě odhlášení v průběhu 14 dní před konáním semináře, storno poplatek činí 50% z ceny účastnického poplatku. Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním semináře či při neúčasti bez odhlášení Vám bohužel platbu za seminář nemůžeme vrátit. Neproběhla-li platba za akci z Vaší strany před konáním akce, bude Vám v prvním případě fakturováno 50% ceny akce, ve druhém pak 100% ceny akce. Samozřejmě je možné převést účast na semináři na kolegu/kolegyni.
  2. Odhlášení ze semináře musí být provedeno písemně (e-mailem, faxem).

7. Jiná ustanovení

7.1. Chyby v dokladech týkající se údajů poplatníka (název, adresa, IČ, DIČ) opravíme na základě opravné poznámky zaslané zákazníkem.

7.2. Pořadatel si v případě vážných důvodů vyhrazuje právo na změnu programu.

7.3. Náklady na ubytování v místě konání semináře nejsou v ceně účastnického poplatku zahrnuty. Rezervaci pokoje Vám rádi na Vaše přání zajistíme.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Všechny změny Kupní smlouvy i těchto Všeobecných obchodních podmínek budou prováděny výhradně v písemné formě a to formou písemného číslovaného Dodatku k uvedeným smluvním dokumentům.

8.2. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Skutečnosti v kupní smlouvě a obchodních podmínkách neupravené se řídí obchodním zákoníkem.

8.3. Veškerá korespondence související s reklamačním řízením bude vedena výhradně písemnou formou.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vyhlašují na dobu neurčitou a jsou platné od 01.02.2010.

 |   zákaznický servis                                                                                               |   actill s.r.o. - ©2007-2014